من برنده ام

مخاطبین دوره جهش عزت نفس
این دوره برای چه کسانی مفید است؟

افرادی که از درآمد خود راضی نیستید.
افرادی که به اهداف و خواسته‌‌های خود تا این لحظه نرسیده‌اید.

میثم شمس آرا

افرادی که دیگر امیدی به پیدا کردن راهی برای داشتن یک زندگی آرام ندارند.
افرادی که از منزوی بودن خسته شده‌اند.

افرادی که به دنبال کسب محبوبیت در بین خانواده ، دوستان و شغل خود هستند.
افرادی نیازمند ارتباطات قویی در زندگی و شغل خود هستند.
افرادی که در زندگی و شغل خود نقاط ضعف زیادی دارند.