در دره

عزت نفس

مخاطبین دوره جهش عزت نفس
این دوره برای چه کسانی مفید است؟

افرادی که از درآمد خود راضی نیستید.
افرادی که به اهداف و خواسته‌‌های خود تا این لحظه نرسیده‌اید.
افرادی که دیگر امیدی به پیدا کردن راهی برای داشتن یک زندگی آرام ندارند.
افرادی که از منزوی بودن خسته شده‌اند.
افرادی که به دنبال کسب محبوبیت در بین خانواده ، دوستان و شغل خود هستند.
افرادی نیازمند ارتباطات قویی در زندگی و شغل خود هستند.
افرادی که در زندگی و شغل خود نقاط ضعف زیادی دارند.

این دوره برای چه کسانی مناسب نیست؟

افرادی که خود را فرد موفقی می‌دانند.
افرادی که بدلیل تمکن مالی نیازی به هیچ مهارتی ندارند.
افرادی که موفقیت را فقط در کار کردن دنبال می‌کنند.
افرادی که هیچ اعتقادی که مشاوره و کسب تجربه ندارند.