کتاب

برنده در روابط

انتقام گرفتن نتیجه رعایت نکردن و توجه نکردن به هر کدام از نکات گفته شده در این کتاب است که توسط همسر ما حتما اتفاق میافتد. چگونگی این کار اصلا اهمیتی ندارد و نکته مهم این است که این اتفاق حتما رخ می­دهد.

بسته به نوع ترسی که ما با تهدید کردن­های ناآگاهانه خودمان نسبت به همسرمان در او ایجاد می­کنیم، انتقام گرفتن می­تواند به صورت یک اخم و یا قهر باید و یا به صورت یک قتل!!! ولی همیشه این اتفاق میافتد.

چقدر برای افرادی که وارد یک رابطه شده­اند و آن رابطه به یک ازدواج ختم شده پیش آمده است که بعد از گذشت چند ماه یا چند سال از انجام دادن بیش از نیمی از کارهایی که دوست دارن انجام بدهند و یا قبل از ازدواج به طور عادت­وار انجام می‌دادند محروم شده اند و همسرشان را دلیل اصلی این موضوع می‌دانند؟

واقعیت این است که هر رابطه­ای که ما انسان­ها با یک فرد دیگر داریم به صورت یک تهدید در ما ایجاد ترس می­کند.

ترس از بودن! ترس از نبودن! ترس از ازدست دادن و محروم شدن! و کلی ترس دیگر که فقط به خاطر ورود در یک رابطه ایجاد شده است.